ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Στηρίζουμε την επιχείρηση με ολοκληρωμένο σύστημα οργάνωσης & διοίκησης, που διαμορφώνεται κάθε φορά, σύμφωνα με την «προσωπικότητα» και τις ανάγκες της. Συνθέτουμε όλες τις δυνάμεις και τους διαθέσιμους πόρους στοχευμένα και μεθοδικά.

Χαρτογραφούμε την επιχείρηση και το εξωτερικό της περιβάλλον με προσοχή και σε βάθος.

Εντοπίζουμε τα προβλήματα και προτείνουμε ουσιαστικές λύσεις σε στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο, ανάλογα με την περίσταση.

Παρέχουμε άμεσα, ολοκληρωμένες μελέτες,  πρακτικά εφαρμόσιμες που οδηγούν τις επιχειρήσεις σε οικονομική άνοδο και επιτυχία.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 • Διερεύνηση Επιχειρησιακών Αναγκών
 • Εντοπισμός δυσλειτουργιών
 • Σύστημα Αναδιοργάνωσης
 • Στρατηγικός Κανονισμός Λειτουργίας
 • Επιχειρηματικά Πλάνα, startups
 • Ψυχολογία & Επιχειρειν
 • Συστημική Ανάλυση & Βιωσιμότητα
 • Οργανωσιακό κλίμα & κουλτούρα

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

 • Ανάλυση αγοράς και Ανταγωνισμού
 • Χαρτοφυλάκιο Προϊόντων & Υπηρεσιών
 • Οργάνωση & Ανάπτυξη τμήματος πωλήσεων
 • Απόκτηση & Διατήρηση Πελατών
 • Καθορισμός Στόχων
 • Εταιρική Ταυτότητα & Πωλήσεις
 • Αναγνώριση, Διαχείριση Ειδικών Συμπεριφορών Πελατών
 • Συναντήσεις (meetings) πωλήσεων

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ

 • Ανάλυση & Περιγραφή Θέσεων Εργασίας
 • Προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Προσέλκυση-Επιλογή Προσωπικού
 • Στελέχωση, Δεξιότητες & Ταλέντα
 • Αξιολόγηση Εργαζομένων
 • Οργανόγραμμα
 • Επικοινωνία & Συμπεριφορές
 • Ομαδικότητα & Απόδοση

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Είναι μια νέα μορφή αλληλεπίδρασης μεταξύ του συμβούλου και της επιχείρησης. Διαφέρει από τις άλλες προσεγγίσεις γιατί βλέπει την επιχείρηση ως ένα ενιαίο οργανισμό, μέρος ενός συνόλου– συστήματος και όχι σαν μία ξεχωριστή οντότητα. Η επιχείρηση θεωρείται ένας ζωντανός οργανισμός, ένα ανοικτό σύστημα που βρίσκεται σε συνεχή αλληλεξάρτηση με το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον.  Η «Ολιστική Συμβουλευτική» αποσκοπεί στην αρμονική ανάπτυξη των πόρων μιας επιχείρησης και τη διαμόρφωση κατάλληλης κουλτούρας  και ενισχυμένης ταυτότητας. Ο ολιστικός σύμβουλος  βοηθά την επιχείρηση να βρει νέους πιο λειτουργικούς δρόμους ώστε να διαφοροποιηθεί, ν’ αναπτυχθεί και να καινοτομήσει!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΞΙΑ»

Ένα Σύστημα Αναδιοργάνωσης Επιχειρήσεων μέσα από την εμπειρία της Anelixis και του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CADIC (Cross-Organisational Assessment and Development of Intellectual Capital).

Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη δέσμη ενεργειών, έναν στρατηγικό καμβά, που περιλαμβάνει 4 φάσεις:

Αξιολόγηση: Συλλογή και καταγραφή κρίσιμων πληροφοριών για την υπάρχουσα κατάσταση της επιχείρησης καθώς και του εξωτερικού περιβάλλοντος (αγορά) που δραστηριοποιείται . Το αποτέλεσμα της φάσης αυτής είναι η εκπόνηση μιας ολοκληρωμένης μελέτης σε λειτουργικό & στρατηγικό επίπεδο που διευκολύνει τη Διοίκηση στη λήψη νέων, κατάλληλων αποφάσεων.

Ξεπάγωμα: Προετοιμάζουμε τις αλλαγές που πρόκειται να υλοποιήσουμε σύμφωνα με τις αποφάσεις στο προηγούμενο στάδιο. Ο στόχος είναι να μειώσουμε τις πιθανές αντιστάσεις που αναπτύσσονται , να αξιοποιηθούν όλες οι δυνάμεις που επενεργούν στην επιχείρηση, να κινηθούμε γρήγορα και ταυτόχρονα ποιοτικά.

Ικανότητες: Στη φάση αυτή ξεκλειδώνουμε τις δυνατότητες όλων των πόρων τις επιχείρησης, συνδυασμένα και με κατάλληλες μεθόδους. Αξιοποιούμε τις ξεχωριστές ιδιότητες του ανθρωπινού δυναμικού και καλλιεργούμε νέα στάση & ηγετικές συμπεριφορές. Είναι η πλέον μετασχηματιστική διαδικασία του προγράμματος .

Ανάπτυξη: Με συντονισμένες κινήσεις και σταθερό ρυθμό η επιχείρηση επιτυγχάνει στόχους , έχει αυξημένη παραγωγικότητα-υψηλό βαθμό απόδοσης και εδραιώνει τις αλλαγές που την οδηγούν δυναμικά σε επιτυχία. Εφαρμόζεται νέα μέθοδος λειτουργίας ενώ το συνεργατικό κλίμα έχει μετασχηματίσει την επιχείρηση σε έναν οργανισμό με όραμα, καινοτομία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

(Το πρόγραμμα «ΑΞΙΑ» παρέχεται αποκλειστικά από την Anelixis Consulitng)

top